Home » Уписи » Оглас

Оглас

СРЕДНО ОПШТИНСКО СТРУЧНО УЧИЛИШТЕ “МОША ПИЈАДЕ”

Во прва година ќе се запишат 1088 ученици во 32 паралелки (408 ученици во 12 паралелки со настава на македонски јазик и 680 ученици во 20 паралелки со настава на албански јазик) според наставните планови и програми за:

 

Сообраќајна струка – 238 ученици, 7 паралелки

– техничар за патен сообраќај            мак 34 уч. 1 пар.   4 г.тр.    55 минимум поени

– техничар за патен сообраќај            алб 68 уч. 2 пар.   4 г.тр.    55 минимум поени

– техничар за транспорт и шпедиција    мак 34 уч. 1 пар.   4 г.тр.    60 минимум поени

– техничар за транспорт и шпедиција    алб 34 уч. 1 пар.   4 г.тр.    60 минимум поени

– ракувач со машини за пренос на

материјали                                         мак 34 уч. 1 пар.   3 г.тр.    30 минимум поени

(реформиран нaставен план и програми)

– ракувач со машини за пренос на

материјали                                         алб 34 уч. 1 пар.   3 г.тр.    30 минимум поени

(реформиран нaставен план и програми)

Машинска струка – 204 ученици, 6 паралелки

– машински техничар                         мак 34 уч.     1 пар. 4 г.тр.    45 минимум поени

– машински техничар                         алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр.        45 минимум поени

– автотехничар-мехатроничар          мак      34 уч. 1 пар. 4 г.тр.        45 минимум поени

– автотехничар-мехатроничар          алб      68 уч. 2 пар. 4 г.тр.        45 минимум поени

– автомеханичар                                алб 34 уч. 1 пар. 3 г.тр.    30 минимум поени

(реформиран нaставен план и програми)

Земјоделско – ветеринарна струка – 170 ученици, 5 паралелки

– техничар за фармерско производство мак 34 уч. 1 пар.   4 г.тр.   40 минимум поени

– техничар за фармерско производство алб 34 уч. 1 пар.   4 г.тр.   40 минимум поени

– ветеринарен техничар                      мак 34 уч.     1 пар.   4 г.тр.   45 минимум поени

– ветеринарен техничар                      алб      34 уч. 1 пар.   4 г.тр.   45 минимум поени

– градинар – цвеќар                              мак 34 уч. 1 пар.   3 г.тр.   30 минимум поени

(реформиран нaставен план и програми)

Угостителско – туристичка струка – 136 ученици, 4 паралелки

- хотелско – туристички техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 гр.тр. 45 минимум поени
- хотелско – туристички техничар алб 68 уч. 2 пар. 4 гр.тр. 45 минимум поени
- готвач алб 34 уч. 1 пар. 3 гр.тр. 30 минимум поени

Електротехничка струка – 238 ученици, 7 паралелки

– електротехничар за компјутерска    мак      68 уч.      2 пар. * 4 г.тр.        55 минимум поени техника и автоматика

– електротехничар за компјутерска    алб      102 уч.    3 пар.* 4 г.тр.        55 минимум поени техника и автоматика

– електроинсталатер и монтер           мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр.    30 минимум поени

(реформиран нaставен план и програми)

– електроинсталатер и монтер           алб      34 уч. 1 пар. 3 г.тр.    30 минимум поени

(реформиран нaставен план и програми)

*1 алб и 1 мак паралелка се дисперзирани во с.Прељубиште со проектот на Нансен Дијалог Центар

Градежно – геодетска струка – 34 ученици, 1 паралелка

– градежен техничар                            алб 34 уч. 1 пар.   4 г.тр.   45 минимум поени

Шумарско-дрвопреработувачка струка – 68 ученици, 2 паралелки

– техничар за шумарство и                 алб 34 уч. 1 пар.   4 г.тр.   45 минимум поени пејзажна архитектура

– столар                                                    алб      34 уч. 1 пар.   3 г.тр.   30 минимум поени

(реформиран нaставен план и програми)