Home » Струки » Угостителско – туристичка струка » Хотелско – туристички техничар

Хотелско – туристички техничар

НАСТАВЕН ПЛАН

Струка: УГОСТИТЕЛСКО-ТУРИСТИЧКА

Образовен профил: ХОТЕЛСКО-ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР

Времетраење на образованието: четири години

Ред.број

Програмски подрачја и наставни предмети

Година и фонд на часови

Заст.

во %

I

II

III

IV

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

I – IV

1.

ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

 

 

 

 

 

а)

Заеднички предмети

14

504

12

432

10

360

12

396

1. (1)

 

(2)

Македонски јазик и литература, а за учениците од другите заедници: албански јазик и литература, турски јазик и литература или српски јазик и литератураМакедонски јазик и литература за учениците од другите  заедници

3

(2)

108

(72)

3

(2)

108

(72)

3

(2)

108

(72)

3

(2)

99

(66)

1.2.

Прв странски јазик

3

108

3

108

3

108

3

99

1.3.

Бизнис

-

-

-

-

2

72

2

66

1.4.

Информатика

2

72

2

72

-

-

-

-

1.5.

Историја

2

72

-

-

-

-

-

-

1.6.

Историја на Македонија

-

-

2

72

-

-

-

-

1.7.

Граѓанско образование

-

-

-

-

-

-

2

66

1.8.

Спорт и спортски активности

2

72

2

72

2

72

2

66

1.9.

Музичка култура

1

36

-

-

-

-

-

-

1.10.

Ликовна уметност

1

36

-

-

-

-

-

-

б)

Предмети во функција на струката

5

180

5

180

-

-

-

-

1.11.

Математика

3

108

3

108

-

-

-

-

1.12.

Втор странски јазик

2

72

2

72

-

-

-

-

Вкупно часови за општо образование (а+б)

19

(21)

684

(756)

17

(19)

612

(684)

10

(12)

360

(432)

12

(14)

396(462) 205248%

2.

СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)

Заеднички предмети за  струката

10

360

-

-            

-

-

2

66

2.1.

Основи на угостителството и туризмот

4

144

-

-

-

-

-

-

2.2.

Туристичка географија

2

72

-

-

-

-

-

-

2.3.

Психологија

-

-

-

-

-

-

2

66

2.4.

Хигиена

2

72

-

-

-

-

-

-

2.5.

Култура на однесување

2

72

-

-

-

-

-

-

б)

Предмети карактеристични за образовниот профил

-

-

8

288

12

432

8

264

2.6.

Агенциско работење

-

-

2

72

4

144

4

132

2.7.

Хотелско работење

-

-

2

72

4

144

4

132

2.8.

Економија на туризамот

-

-

2

72

-

-

-

-

2.9.

Маркетинг

-

-

-

-

2

72

-

-

2.10.

Културно историско наследство

-

-

2

72

2

72

-

-

Вкупно часови за стручно образование (а+б )

10

360

8

288

12

432

10

330

141034%

3.

ПРАКТИЧНА ОБУКА

 

 

 

 

3.1.

Практична настава

-

-

3

108

5

180

5

165

3.2.

Феријална практика

20 дена

-

20 дена

-

20 дена

-

-

-

Вкупно часови за практична обука

-

-

3

108

5

180

5

165

45311%

4.

ИЗБОРНА НАСТАВА    

 

 

 

4.1.

Агенциско работење

-

-

-

-

2

72

2

66

4.2.

Втор странски јазик

-

-

-

-

2

72

2

66

4.3.

Хотелско работење

-

-

-

-

2

72

2

66

4.4.

Математика

-

-

-

-

2

72

2

66

Вкупно часови изборна настава

-

-

-

-

4

144

4

132

2767%
ВКУПНО ЧАСОВИ (1+2+3+4)

29

1044

28

1008

31

1116

31

1023

4191

100 %

5.

Факултативна настава

-

-

-

-

-

-

-

до 66

 

6.

Слободни часови на училиштето

-

до 72

-

до 72

-

до 72

-

до 66