Home » Струки » Сообраќајна струка » Техничар за транспорт и шпедиција

Техничар за транспорт и шпедиција

Подрачја со кои се занимава

 • Планирање, организација и контрола на транспортот
 • Манипулирање и складирање на стоката
 • Шпедиција и осигурување на стоката
 • Комбиниран транспорт
Кои се неговите работни задачи
 • Планирање организација и контрола на транспортот
  - Планирање, подготовка, организација и контрола на работата на возниот парк и возачите на моторните возила. Изготвува планови и секојдневно го следи искористувањето на работното време на возниот персонал. Избира најповолни превозни средства и патишта. Подготвува документација и води евиденција поврзана со возниот парк, возниот персонал, ја обработува и чува документацијата. Остварува комуникација со корисниците на превозните услуги. Ја следи реализацијата на планираниот обем на превоз. Ги испитува и следи промените на транспортниот пазар.
 • Манипулирање и складирање на стоката
  - Ги познава современите транспортни барања и современите методи на амбалажирање на стоката, обавува активности за подготовка на стоката за транспорт. Ги познава основните карактеристики на стоката која се јавува при транспортот и врши избор на претоварна механизација.
 • Шпедиција и осигурување на стоката
  - Врши шпедитерски активности, одредување на превозниот пат, превозните средства, начинот на превоз, времето на превоз, организира отпрема и допрема на стоката, посредува при осигурување и царинење на стоката, ја контролира исправноста на документацијата, врши саемски и изложбени работи.
 • Комбиниран транспорт
  - Ги познава карактеристиките на сите видови сообраќај (патен, железнички, воден, воздушен). Ги следи современите транспортни барања, а во врска со тоа ги познава најсовремените транспортни технологии. Планира, организира и реализира современ комбиниран транспорт реализиран со сите видови транспортни средства (патни, железнички, водни и воздушни).

Што изучува

Основи на сообраќај и транспорт, превозни средства, сообраќајна инфраструктура, логистика, технологија на ракување и складирање на товарот, транспортно право и осигурување, технологија на патен транспорт, технологија на железнички транспорт, технологија на воден и воздушен транспорт, технологија на поштенски транспорт, шпедиција и шпедициско работење, комбиниран транспорт.

Каде може да работи

Во пртпријатија кои се занимаваат со транспорт на стока во внатрешниот и меѓународниот сообраќај, во складиштата на патните товарни терминали и претпријатија, шпедитерски организации, стоково – транспортни центри, стокови терминали, контејнерски терминали и други логистички центри.

Што треба да поседува

Добри организаторски способности, совесност и посветеност во работата, смиреност и висока способност за комуникација.

Каде може да го продолжи образованието

Сообраќаен факултет, Факултет за царина и шпедиција, Економски факултети и други технички факултети.

НАСТАВЕН ПЛАН

Времетраење на образованието: четири години

Ред.број

Програмски подрачја и наставни предмети

Година и фонд на часови

Заст.

во %

I

II

III

IV

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

I – IV

1.

ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

 

 

 

 

 

а)

Заеднички предмети

13

468

11

396

9

324

11

363

1. (1)

 

(2)

Македонски јазик и литература, а за учениците од другите заедници: албански јазик и литература, турски јазик и литература или српски јазик и литератураМакедонски јазик и литература за учениците од другите  заедници

3

(2)

108

(72)

3

(2)

108

(72)

3

(2)

108

(72)

3

(2)

99

(66)

1.2.

Странски јазик

2

72

2

72

2

72

2

66

1.3.

Бизнис

-

-

-

-

2

72

2

66

1.4.

Информатика

2

72

2

72

-

-

-

-

1.5.

Историја

2

72

-

-

-

-

-

-

1.6.

Историја на Македонија

-

-

2

72

-

-

-

-

1.7.

Граѓанско образование

-

-

-

-

-

-

2

66

1.8.

Спорт и спортски активности

2

72

2

72

2

72

2

66

1.9.

Музичка култура

1

36

-

-

-

-

-

-

1.10.

Ликовна уметност

1

36

-

-

-

-

-

-

б)

Предмети во функција на струката

7

252

5

180

2

72

2

66

1.11.

Математика

3

108

3

108

2

72

2

66

1.12.

Физика

2

72

2

72

-

-

-

-

1.13.

Хемија

2

72

-

-

-

-

-

-

Вкупно часови за општо образование (а+б)

20

(22)

720

(792)

16

(18)

576

(648)

11

(13)

396

(468)

13

(15)

429

(495)

2121

49,4%

2.

СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)

Заеднички предмети за струката

12

432

6

216

-

-

-

-

2.1.

Основи на сообраќајот и транспортот

2

72

-

-

-

-

-

-

2.2.

Превозни средства

2

72

-

-

-

-

-

-

2.3.

Сообраќајна инфраструктура

3

108

-

-

-

-

-

-

2.4.

Техничко цртање со нацртна геометрија

3

108

-

-

-

-

-

2.5.

Сообраќајна географија

2

72

-

-

-

-

-

-

2.6.

Логистика

-

-

3

108

-

-

-

-

2.7.

Технологија на ракување и склад.на товарот

-

-

3

108

-

-

-

-

б)

Предмети карактеристични за образовниот профил

-

-

6

216

11

396

7

231

2.8.

Технологија на патен транспорт

-

-

2

72

3

108

-

-

2.9.

Технологија на железнички транспорт

-

-

2

72

2

72

-

-

2.10.

Технологија на поштенски транспорт

-

-

2

72

-

-

-

-

2.11.

Технологија на воден и воздушен транспорт

-

-

-

-

2

72

-

-

2.12.

Комбиниран транспорт

-

-

-

-

2

72

2

66

2.13.

Шпедиција и шпедициско работење

-

-

-

-

2

72

2

66

2.14

Транспортно право и осигурување

-

-

-

-

-

-

3

99

Вкупно часови за стручно образование (а+б )

12

432

12

432

11

396

7

231

1491

34,6%

3.

ПРАКТИЧНА ОБУКА

 

 

 

 

3.1.

Практична настава

-

  -

3

108

4

144

5

165

3.2.

Феријална практика

10 дена

10 дена

Вкупно часови за практична обука

-

-

3

108

4

144

5

165

417

9,6%

4.

ИЗБОРНА НАСТАВА    

 

 

 

4.1.

Комбиниран транспорт

-

-

-

-

2

72

2

66

4.2.

Технологија на патен транспорт

-

-

-

-

2

72

2

66

4.3.

Технолпгија на железнички транспорт

-

-

-

-

2

72

2

66

4.4

Шпедиција и шпедициско работење

-

-

-

-

2

72

2

66

4.5.

Математика

-

-

-

-

2

72

2

66

4.6.

Физика

-

-

-

-

2

72

2

66

Вкупно часови изборна настава

-

-

-

-

4

144

4

132

276

6,4%

ВКУПНО ЧАСОВИ (1+2+3+4)

32

1152

31

1116

30

1080

29

957

4305

100 %

5.

Факултативна настава

-

-

-

-

-

-

-

до 66

 

6.

Слободни часови на училиштето

-

до 72

-

до 72

-

до 72

-

до 66