Home » Струки » Машинска струка » Машински техничар

Машински техничар

НАСТАВЕН ПЛАН

Струка: МАШИНСКА

Образовен профил: МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР

Времетраење на образованието: четири години

Ред.број

Програмски подрачја и наставни предмети

Година и фонд на часови

Заст.

во %

I

II

III

IV

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

I – IV

1.

ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

 

 

 

 

 

а)

Заеднички предмети

13

468

11

396

9

324

11

363

1. (1)

 

(2)

Македонски јазик и литература, а за учениците од другите заедници: албански јазик и литература, турски јазик и литература или српски јазик и литература 

Македонски јазик и литература за учениците од другите  заедници

3

(2)

108

(72)

3

(2)

108

(72)

3

(2)

108

(72)

3

(2)

99

(66)

1.2.

Странски јазик

2

72

2

72

2

72

2

66

1.3.

Бизнис

-

-

-

-

2

72

2

66

1.4.

Информатика

2

72

2

72

-

-

-

-

1.5.

Историја

2

72

-

-

-

-

-

-

1.6.

Историја на Македонија

-

-

2

72

-

-

-

-

1.7.

Граѓанско образование

-

-

-

-

-

-

2

66

1.8.

Спорт и спортски активности

2

72

2

72

2

72

2

66

1.9.

Музичка култура

1

36

-

-

-

-

-

-

1.10.

Ликовна уметност

1

36

-

-

-

-

-

-

б)

Предмети во функција на струката

5

180

5

180

2

72

2

66

1.11.

Математика

3

108

3

108

2

72

2

66

1.12.

Физика

2

72

2

72

-

-

-

-

Вкупно часови за општо образование (а+б)

18

(20)

648

(720)

16

(18)

576

(548)

11

(13)

396

(468)

13

(15)

429

(495)

2049

47.4%

2.

СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)

Заеднички предмети за струката

11

396

-

-

-

-

-

-

2.1.

Техничко цртање со нацртна геометрија и аутокад

4

144

-

-

-

-

-

-

2.2.

Технологија на обработка

5

180

-

-

-

-

-

-

2.3.

Машински елементи со механика

2

72

-

-

-

-

-

-

б)

Предмети карактеристични за образовниот профил

-

-

9

324

14

504

10

330

2.4.

Технологија на обработка

3

108

2

72

2

66

2.5.

Електротехника со електроника

-

-

2

72

-

-

-

-

2.6.

Машински елементи со механика

-

-

2

72

2

72

-

-

2.7.

Енергетска техника

-

-

2

72

2

72

-

-

2.8.

Автоматско управување и програмирање

-

-

-

-

3

108

2

66

2.9.

Возила и механизација

-

-

-

-

3

108

2

66

2.10.

Одржување и монтажа

-

-

-

-

-

-

2

66

2.11.

Машини и опрема

-

-

-

-

2

72

2

66

Вкупно часови за стручно   образование (а+б )

11

396

9

324

14

504

10

330

1554

36.6%

3.

ПРАКТИЧНА ОБУКА

 

 

 

3.1.

Практична настава

-

  -

6

216

3

108

3

99

Вкупно часови за практична обука

-

-

6

216

3

108

3

99

423

9.8%

4.

ИЗБОРНА НАСТАВА   

 

 

 

 

4.1.

Автоматско управување и програмирање

-

-

-

-

2

72

2

66

4.2.

Возила и механизација

-

-

-

-

2

72

2

66

4.3.

Технологија на обработка

-

-

-

-

2

72

2

66

4.4.

Практична настава

-

-

-

-

2

72

2

66

4.4.

Математика

-

-

-

-

2

72

2

66

4.5.

Физика

-

-

-

-

2

72

2

66

Вкупно часови изборна настава

 

-

 

-

-

-

4

144

4

132

276

6.2%

ВКУПНО ЧАСОВИ (1+2+3+4)

29

1044

31

1116

32

1152

30

990

4302

100 %

5.

Факултативна настава

-

-

-

-

-

-

-

до 66

 

6.

Слободни часови на училиштето

-

до 72

-

до 72

-

до 72

-

до 66