Home » Струки » Машинска струка » Автотехничар – мехатроничар

Автотехничар – мехатроничар

Работните задачи кои ќе може да ги извршува

Конструира, дијагностицира и сервисира автоелектронски, механички и  сите останати системи и опрема во моторните возила. Ги одржува, поправа и тестира моторните возила. Ги анализира и поправа грешките во електронските системи.

Можности за вработување

Со овој образовен профил, лицето може да се вработи во сервиси за моторни возила, автомобилската индустрија, салони за автомобили, служби за помош на патиштата.

Можности за продолжување на образованието:

Најсоодветни факултети за продолжување  на образованието се Машинскиот факултет  и сите технички факултети.

Наставен план

Времетраење на образованието: четири години

Ред.број

Програмски подрачја и наставни предмети

Година и фонд на часови

Заст.

во %

I

II

III

IV

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

I – IV

1.

ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

 

 

 

 

 

а)

Заеднички предмети

13

468

11

396

9

324

11

363

1. (1)

 

(2)

Македонски јазик и литература, а за учениците од другите заедници: албански јазик и литература, турски јазик и литература или српски јазик и литература 

Македонски јазик и литература за учениците од другите  заедници

3

(2)

108

(72)

3

(2)

108

(72)

3

(2)

108

(72)

3

(2)

99

(66)

1.2.

Странски јазик

2

72

2

72

2

72

2

66

1.3.

Бизнис

-

-

-

-

2

72

2

66

1.4.

Информатика

2

72

2

72

-

-

-

-

1.5.

Историја

2

72

-

-

-

-

-

-

1.6.

Историја на Македонија

-

-

2

72

-

-

-

-

1.7.

Граѓанско образование

-

-

-

-

-

-

2

66

1.8.

Спорт и спортски активности

2

72

2

72

2

72

2

66

1.9.

Музичка култура

1

36

-

-

-

-

-

-

1.10.

Ликовна уметност

1

36

-

-

-

-

-

-

б)

Предмети во функција на струката

5

180

5

180

2

72

2

66

1.11.

Математика

3

108

3

108

2

72

2

66

1.12.

Физика

2

72

2

72

-

-

-

-

Вкупно часови за општо образование (а+б)

18

(20)

648

(720)

16

(18)

576

(548)

11

(13)

396

(468)

13

(15)

429

(495)

2049

48,5%

2.

СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)

Заеднички предмети за струката

11

396

-

-

-

-

-

-

2.1.

Техничко цртање со нацртна геометрија и аутокад

4

144

-

-

-

-

-

-

2.2.

Технологија на обработка

5

180

-

-

-

-

-

-

2.3.

Машински елементи со механика

2

72

-

-

-

-

-

-

б)

Предмети карактеристични за образовниот профил

-

-

7

252

9

324

9

297

2.4.

Машински елементи со механика

-

-

2

72

-

-

-

-

2.5.

Технологија на моторни возила

-

-

3

108

3

108

3

99

2.6.

Електротехника

-

-

2

72

2

72

2

66

2.7.

Електроника

-

-

-

-

2

72

2

66

2.8.

Контролна технологија

-

-

-

-

2

72

2

66

 

Вкупно часови за стручно образование (а+б )

11

396

7

252

9

324

9

297

 

1269

30%

3.

ПРАКТИЧНА ОБУКА

 

 

 

3.1.

Практична настава

-

  -

6

216

6

216

6

196

 Вкупно часови за практична обука

 

-

-

6

216

6

216

6

196

 

628

14,9%

4.

ИЗБОРНА НАСТАВА   

 

 

 

 

4.1.

Технологија на моторни возила

-

-

-

-

2

72

2

66

4.2.

Електротехника

-

-

-

-

2

72

2

66

4.3.

Електроника

-

-

-

-

2

72

2

66

4.4.

Математика

-

-

-

-

2

72

2

66

4.5.

Физика

-

-

-

-

2

72

2

66

 Вкупно часови изборна настава

 

 

-

 

-

 

-

 

-

4

144

4

132

 

276

6,6%

 ВКУПНО ЧАСОВИ

(1+2+3+4)

29

1044

29

1044

30

1080

32

1054

 

4222

100 %

5.

Факултативна настава

-

-

-

-

-

-

-

до 66

 

6.

Слободни часови на училиштето

-

до 72

-

до 72

-

до 72

-

до 66