Ветеринарен техничар

НАСТАВЕН ПЛАН

Струка: ЗЕМЈОДЕЛСКО – ВЕТЕРИНАРНА

Образовен профил: ВЕТЕРИНАРЕН ТЕХНИЧАР

Времетраење на образованието: четири години

Ред.број

Програмски подрачја и наставни предмети

Година и фонд на часови

Заст.

во %

I

II

III

IV

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

I – IV

1.

ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

 

 

 

 

 

а)

Заеднички предмети

13

468

11

396

9

324

11

363

1. (1)

(2)

Македонски јазик и литература, а за учениците од другите заедници: албански јазик и литература, турски јазик и литература или српски јазик и литератураМакедонски јазик и литература за учениците од другите  заедници

3

(2)

108

(72)

3

(2)

108

(72)

3

(2)

108

(72)

3

(2)

99

(66)

1.2.

Странски јазик

2

72

2

72

2

72

2

66

1.3.

Бизнис

-

-

-

-

2

72

2

66

1.4.

Информатика

2

72

2

72

-

-

-

-

1.5.

Историја

2

72

-

-

-

-

-

-

1.6.

Историја на Македонија

-

-

2

72

-

-

-

-

1.7.

Граѓанско образование

-

-

-

-

-

-

2

66

1.8.

Спорт и спортски активности

2

72

2

72

2

72

2

66

1.9.

Музичка култура

1

36

-

-

-

-

-

-

1.10.

Ликовна уметност

1

36

-

-

-

-

-

-

б)

Предмети во функција на струката

8

288

4

144

-

-

-

-

1.11.

Биологија

2

72

2

72

-

-

-

-

1.12.

Хемија

2

72

2

72

-

-

-

-

1.13.

Математика

2

72

-

-

-

-

-

-

1.14.

Физика

2

72

-

-

-

-

-

-

Вкупно часови за општо образование (а+б)

21

(23)

756

(828)

15

(17)

540

(612)

9

(11)

324

(396)

11

(13)

363

(429)

45,4%

(1983)

2.

СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)

Заеднички предмети за струката

9

324

-

-

-

-

-

-

2.1.

Основи на земјоделие со ветеринарство

4

144

-

-

-

-

-

-

2.2.

Хигиена и здравствено воспитание

2

72

-

-

-

-

-

-

2.3.

Агрометеорологија со климатологија

3

108

-

-

-

-

-

-

б)

Предмети карактеристични за образовниот профил

-

-

13

468

12

432

10

330

2.4.

Латински јазик

-

-

2

72

-

-

-

-

2.5.

Фармакологија

-

-

2

72

-

-

-

-

2.6.

Зоохигиена со дезинфекција, дезинсекција и дератизација

-

-

2

72

-

-

-

-

2.7.

Анатомија со физиологија на домашните животни

-

-

3

108

3

108

-

-

2.8.

Микробиологија со заразни болести

-

-

2

72

2

72

-

-

2.9.

Хигиена и технологија на месо и млеко

-

-

2

72

-

-

-

-

2.10.

Патологија

-

-

-

-

2

72

-

-

2.11.

Породилство со вештачко осеменување

-

-

-

-

3

108

-

-

2.12.

Сточарство со исхрана на домашните животни

-

-

-

-

2

72

3

99

2.13.

Паразитски болести

-

-

-

-

-

-

3

99

2.14.

Хирургија

-

-

-

-

-

-

2

66

2.15.

Внатрешни  болести

-

-

-

-

-

-

2

66

Вкупно часови за стручно образование (а+б )

9

324

13

468

12

432

10

330

35,5 %

(1554)

3.

ПРАКТИЧНА ОБУКА

 

 

 

 

3.1.

Практична настава

-

-

4

144

7

252

5

165

3.2.

Професионална практика

10 дена

10 дена

10 дена

3.3.

Феријална практика

10

дена

20

дена

20

дена

Вкупно часови за практична обука

-

-

4

144

7

252

5

165

12,8%

(561)

4.

ИЗБОРНА НАСТАВА       

 

4.1.

Микробиологија со заразни болести

-

-

-

-

2

72

2

66

4.2.

Породилство со вештачко осеменување

-

-

-

-

2

72

2

66

4.3.

Сточарство со исхрана на домашните животни

-

-

-

-

2

72

2

66

4.4.

Биологија

-

-

-

-

2

72

2

66

4.5.

Хемија

-

-

-

-

2

72

2

66

Вкупно часови изборна настава

-

-

-

-

4

144

4

132

6,3 %

(276)

ВКУПНО ЧАСОВИ (1+2+3+4)

30

1080

32

1152

32

1152

30

990

4374

100 %

5.

Факултативна настава

до 66

 

6.

Слободни часови на училиштето

до 72

до 72

до 72

до 66