Home » Струки » Земјоделско – ветеринарна струка » Техничар за фармерско производство

Техничар за фармерско производство

НАСТАВЕН ПЛАН

Струка: ЗЕМЈОДЕЛСКО-ВЕТЕРИНАРНА

Образовен профил: ТЕХНИЧАР ЗА ФАРМЕРСКО ПРОИЗВОДСТВО

Времетраење на образованието: четири години

Ред.број

Програмски подрачја и наставни предмети

Година и фонд на часови

Заст.

во %

I

II

III

IV

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

I – IV

1.

ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

 

 

 

 

 

а)

Заеднички предмети

13

468

11

396

9

324

11

363

1. (1)

(2)

Македонски јазик и литература, а за учениците од другите заедници: албански јазик и литература, турски јазик и литература или српски јазик и литератураМакедонски јазик и литература за учениците од другите  заедници

3

 

(2)

108

 

(72)

3

 

(2)

108

 

(72)

3

 

(2)

108

 

(72)

3

 

(2)

99

 

(66)

1.2.

Странски јазик

2

72

2

72

2

72

2

66

1.3.

Бизнис

-

-

-

-

2

72

2

66

1.4.

Информатика

2

72

2

72

-

-

-

-

1.5.

Историја

2

72

-

-

-

-

-

-

1.6.

Историја на Македонија

-

-

2

72

-

-

-

-

1.7.

Граѓанско образование

-

-

-

-

-

-

2

66

1.8.

Спорт и спортски активности

2

72

2

72

2

72

2

66

1.9.

Музичка култура

1

36

-

-

-

-

-

-

1.10.

Ликовна уметност

1

36

-

-

-

-

-

-

б)

Предмети во функција на струката

8

288

6

216

-

-

-

-

1.11.

Биологија

2

72

2

72

-

-

-

-

1.12.

Хемија

2

72

2

72

-

-

-

-

1.13.

Математика

2

72

2

72

-

-

-

-

1.14.

Физика

2

72

-

-

-

-

-

-

Вкупно часови за општо образование (а+б)

21

(23)

756

(828)

17

(19)

612

(684)

9

(11)

324

(396)

11

(13)

363

(429)

47,8 %

(2055)

 

2.

СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)

Заеднички предмети за струката

9

324

-

-

-

-

-

-

2.1.

Основи на земјоделие со ветеринарство

4

144

-

-

-

-

-

-

2.2.

Хигиена и здравствено воспитание

2

72

-

-

-

-

-

-

2.3.

Агрометеорологија со климатологија

3

108

-

-

-

-

-

-

б)

Предмети карактеристични за образовниот профил

-

-

10

360

12

432

10

330

2.4.

Педологија

-

-

2

72

-

-

-

-

2.5.

Агрохемија

-

-

2

72

-

-

-

-

2.6.

Анатомија со физиологија на домашните животни

-

-

3

108

-

-

-

-

2.7.

Земјоделска техника

-

-

3

108

2

72

-

-

2.8.

Заштита на растенија

-

-

-

-

2

72

-

-

2.9.

Лозаро-овоштарско производство

-

-

-

-

2

72

2

66

2.10.

Градинарско производство

-

-

-

-

2

72

2

66

2.11.

Поледелско производство

-

-

-

-

2

72

3

99

2.12.

Сточарско производство

-

-

-

-

2

72

3

99

Вкупно часови за стручно образование (а+б )

9

324

10

360

12

432

10

330

33,6 %

(1446)

3.

ПРАКТИЧНА ОБУКА

 

 

 

 

3.1.

Практична настава

-

-

4

144

6

216

5

165

3.2.

Професионална практика

10 дена

10 дена

10 дена

3.3.

Феријална практика

10 дена

20

дена

20

дена

Вкупно часови за практична обука

-

-

4

144

6

216

5

165

12,2%

(525)

4.

ИЗБОРНА НАСТАВА     

 

 

 

4.1.

Поледелско производство

-

-

-

-

2

72

2

66

4.2.

Сточарско производство

-

-

-

-

2

72

2

66

4.3.

Градинарско производство

-

-

-

-

2

72

2

66

4.4.

Биологија

-

-

-

-

2

72

2

66

4.5.

Хемија

-

-

-

-

2

72

2

66

4.6.

Математика

-

-

-

-

2

72

2

66

Вкупно часови изборна настава

-

-

-

-

4

144

4

132

6,4 %

276

ВКУПНО ЧАСОВИ (1+2+3+4)

30

1080

31

1116

31

1116

30

990

100 %

(4302)

5.

Факултативна настава

до 66

 

6.

Слободни часови на училиштето

до 72

до 72

до 72

до 66