Професори

 

Професори по стручни предмети


 

Душан Станојевиќ

Предмети:

 • Електроника
 • Електротехника
 • Дигитални системи

Контакт:
е-пошта: ds_stanojevic@yahoo.com


 

Александар Петровиќ

Предмети:

 • Практична настава
 • Електротехнички материјали и елементи
 • Процесно управување

Контакт:
е-пошта: apetrovic73@yahoo.com


Небојша Трпковски

Предмети:

 • Програмирање
 • Основи на мерење и логички кола
 • Автоматика
 • Практична настава

Контакт:
е-пошта: ntrpkovski@yahoo.com


Img11331

 

 

 

 

 

 

 

Предмети:

 • Основи на мерење и логички кола
 • Автоматика
 • Практична настава

Контакт:
е-пошта: stanojevicsase@gmail.com