Home » Струки » Електротехничка струка » Практична настава

Практична настава

Практичната настава се одвива во училиштетот и со посета на фирми чија специјалност опфаќа теми од областите кои се изучуваат по предметите.

Бидејќи училиштето изобилува со компјутерска опрема, праксата опфаќа поправка, одржување, монтажа и демонтажа на компјутерски системи и уреди, дизајнирање, одржување и дијагностика на мрежи, изработка на кабли, изработка на плочки, изработка на ВЕБ страни и друго.

Во тек се преговори со компјутерски фирми за обавување на практична настава во истите.