Home » Струки » Електротехничка струка » Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

Модерните времиња бараат модерно образование. Развојот на општеството подразбира и развој на технологијата. Денес не можеме да го замислиме животот без технологија. Токму ова е причината поради која оваа струка е доста популарна помеѓу младите а во ССОУ Моша Пијаде е воспоставена во 2006 година.

За време на образовниот процес, учениците се стекнуваат со следните знаења и вештини:

 • Да откривааат и отстрануваат  дефекти на компјутерска техника и опрема
 • Да инсталираат софтвер
 • Да користат инструменти и мерна опрема
 • Да проектираат и одржуваат мрежи
 • Да програмираат ПЛУ (PLC) во производствени процеси
 • Да програмираат во програмскиот пакет Pascal
 • Да програмираат во програмскиот пакет Delphi
 • Да дизајнираат вебстрани
 • Да работат со бази на податоци

По завршување на средното стручно образование учениците се стекнуваат со називот:

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКА ТЕХНИКА И АВТОМАТИКА

И можат да го продолжат образованието на соодветни или на сродни профили на повисоко ниво:

 • Компјутерско-системско инжинерство и автоматика
 • Телекомуникации
 • Компјутерски науки
 • Програмско инженерство
 • Информациски системи
 • Компјутерски архитектури и мрежи
 • Информатичко образование и електронско учење
 • Информатика за основно образование
 • Електроенергетика и управување
 • Електроенергетски системи
 • Електроенергетски уреди
 • Електроника, радиотехника и процесирање на сигнали
 • Информатика и компјутерско инжинерство
 • Конверзија и искористување на електрична енергија

Ваквите кадри во светот се дефицитарни и пазарот на труд е многу поволен. Како поатрактивни работни места би ги издвоиле:

 • ИТ менаџери
 • Развој на веб апликации
 • Програмери
 • Графички дизајнери
 • Менаџери со бази на податоци
 • Сервисери на компјутери и компјутерска опрема
 • Дизајнери на мрежи
 • Инжењери за мобилни апликации
 • Одржувачи во автоматизирани производни системи
 • Развој на апликации

Времетраењето  на  образовниот профил е четири години со вкупно 3918 часа од кои:

 • Општо образование: 1629 часа
 • Стручно-теоретско образование: 1623 часа
 • Практична настава: 666 часа
 • Феријална пракса: 10 дена

Наставата се реализира:

 • Интерно, во објектите на училиштето  (училници и кабинети)
 • Екстерно, во објекти надвор од училиштето (производни системи и фирми од дејноста)

Наставен план

Времетраење на образованието: четири години

Ред.број

Програмски подрачја и наставни предмети

Година и фонд на часови

Заст.

во %

I

II

III

IV

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

I – IV

1.

ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

 

 

 

 

 

а)

Заеднички предмети

13

468

11

396

9

324

11

363

1. (1)

 

(2)

Македонски јазик и литература, а за учениците од другите заедници: албански јазик и литература, турски јазик и литература или српски јазик и литератураМакедонски јазик и литература за учениците од другите  заедници

3

(2)

108

(72)

3

(2)

108

(72)

3

(2)

108

(72)

3

(2)

99

(66)

1.2.

Странски јазик

2

72

2

72

2

72

2

66

1.3.

Бизнис

-

-

-

-

2

72

2

66

1.4.

Информатика

2

72

2

72

-

-

-

-

1.5.

Историја

2

72

-

-

-

-

-

-

1.6.

Историја на Македонија

-

-

2

72

-

-

-

-

1.7.

Граѓанско образование

-

-

-

-

-

-

2

66

1.8.

Спорт и спортски активности

2

72

2

72

2

72

2

66

1.9.

Музичка култура

1

36

-

-

-

-

-

-

1.10.

Ликовна уметност

1

36

-

-

-

-

-

-

б)

Предмети во функција на струката

5

180

5

180

2

72

2

66

1.11.

Математика

3

108

3 108 2 72 2 66

1.12.

Физика

2

72

2

72

-

-

-

-

Вкупно часови за општо образование (а+б)

18

(20)

648

(720)

16

(18)

576

(648)

11

(13)

396

(468)

13

(15)

429

(495)

2049

47,2%

2.

СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)

Заеднички предмети за струката

11

396

-

-

-

-

-

-

2.1.

Електротехника

5

180

-

-

-

-

-

-

2.2.

Електротехнички материјали и елементи

4

144

-

-

-

-

-

-

2.3.

Техничко цртање

2 72 - - - - - -

б)

Предмети карактеристични за образовниот профил

-

-

11

396

11

396

9

297

2.4.

Електроника

-

-

4

144

-

-

-

-

2.5.

Основи на мерењата и логички кола

-

-

3

108

-

-

-

-

2.6.

Програмирање

-

-

2

72

3

108

3

99

2.7.

Автоматика

-

-

2

72

3

108

-

-

2.8.

Дигитални системи

-

-

-

-

5

180

3

99

2.9.

Процесно управување

- - - - - - 3 99

 

Вкупно часови за стручно образование (а+б )

11

396

11

396

11

396

9

297

 

1485

34,2%

3.

 ПРАКТИЧНА ОБУКА

 

 

 

 

3.1.

Практична настава

-

-

5 180 6 216 4 132

3.2.

Феријална практика

10

дена

Вкупно часови за практична обука

-

-

5

180

6

216

4

132

528

12,2%

4.

ИЗБОРНА НАСТАВА       

4.1.

Програмирање

-

-

-

-

2

72

2

66

4.2.

Автоматика

-

-

-

-

2

72

2

66

4.3.

Дигитални системи

-

-

-

-

2

72

2

66

4.4.

Практична настава

-

-

-

-

2

72

2

66

4.5.

Математика

-

-

-

-

2

72

2

66

4.6.

Физика

-

-

-

-

2

72

2

66

Вкупно часови изборна настава

-

-

-

-

4

144

4

132

276

6,4%

 ВКУПНО ЧАСОВИ (1+2+3+4)

29

1044

32

1152

32

1152

30

990

 

4338

100 %

5.

Факултативна настава

-

-

-

-

-

-

-

до 66

 

6.

Слободни часови на училиштето

-

до 72

-

до 72

-

до 72

-

до 66