Home » Uncategorized » К О Н К У Р С

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С
за запишување ученици во јавните средни
училишта во учебната 2013/2014 година
во Република Македонија

Во согласност со член 42 од Законот за средното образование („Службен весник на
Република Македонија” број 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003,
67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/10, 116/10,
156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13) и Законот за стручно образование и обука
(„Службен весник на Република Македонија” број 71/06, 117/08, 148/09, 17/11 и 24/13)
запишувањето ученици во јавните средни училишта се врши по пат на Конкурс кој го
објавува Министерството за образование и наука во средствата за јавно информирање
по предлог на основачот.
Со Конкурсот за запишување ученици во средното образование во учебната
2013/2014 година е утврдена можноста за запишување ученици според наставните
планови и програми за: гимназиско образование, стручно образование и обука (техничко
образование – четиригодишно траење и стручно образование за занимање – тригодишно
траење), средно уметничко образование и средно образование за ученици со посебни
образовни потреби.

 

.СРЕДНО ОПШТИНСКО СТРУЧНО УЧИЛИШТЕ
“МОША ПИЈАДЕ”
Во прва година ќе се запишат 986 ученици во 29 паралелки (340 ученици во 10
паралелки со настава на македонски јазик и 646 ученици во 19 паралелки со настава на
албански јазик) според наставните планови и програми за:
Сообраќајна струка – 238 ученици, 7 паралелки
– техничар за патен сообраќај мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 55 минимум поени
– техничар за патен сообраќај алб 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 55 минимум поени
– техничар за транспорт и шпедиција мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 минимум поени
– техничар за транспорт и шпедиција алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 минимум поени
– ракувач со машини за пренос (реформиран нaставен план и програми) мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени
– ракувач со машини за пренос (реформиран нaставен план и програми) алб 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени
Машинска струка – 204 ученици, 6 паралелки
– машински техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– машински техничар алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– автотехничар-мехатроничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– автотехничар-мехатроничар алб 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– автомеханичар алб 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени
Земјоделско-ветеринарна струка – 170 ученици, 5 паралелки
– техничар за фармерско производство мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 40 минимум поени
– техничар за фармерско производство алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 40 минимум поени
– ветеринарен техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– ветеринарен техничар алб 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
Угостителско-туристичка струка – 136 ученици, 4 паралелки
– хотелско – туристички техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 гр.тр. 45 минимум поени
– хотелско – туристички техничар алб 68 уч. 2 пар. 4 гр.тр. 45 минимум поени
– готвач алб 34 уч. 1 пар. 3 гр.тр. 30 минимум поени35
Електротехничка струка – 170 ученици, 5 паралелки
– електротехничар за компјутерска техника и автоматика мак 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 55 минимум поени
– електротехничар за компјутерска техника и автоматика алб 102 уч. 3 пар. 4 г.тр. 55 минимум поени
Градежно-геодетска струка – 34 ученици, 1 паралелка
– градежен техничар алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
Шумарско-дрвопреработувачка струка – 34 ученици, 1 паралелка
– техничар за шумарство и пејзажна архитектура